публічний договір про надання медичних послуг

Публічний договір про надання медичних послуг

 

Приватне підприємство “Персона-Люкс “, код ЄДРПОУ 22393750, яке володіє ліцензією з ведення медичної практики з визначеними напрямами медичних спеціалізацій в особі директора Білик Лесі Євгенівни,  діє на підставі Статуту, надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, надає медичні послуги як “Клініка естетичної медицини  Приватного  підприємства “Персона Люкс” (тут і надалі КЕМ) та стоматологічна клініка необмеженій кількості осіб (які надалі іменуються “Замовник” або “Пацієнт”), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, на умовах цього Публічного договору про надання медичних послуг (далі – «Договір»).

  1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним, визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається на невизначений строк. Умови цього Договору є однаковими для всіх Замовників, Виконавець не надає переваг одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього договору. Беззастережне прийняття умов цього Договору, тобто замовлення та/або оплата медичних послуг Замовником та/або вчинення іншихПідтверджуючих дій Пацієнтом вважається фактом укладення Договору з моменту вчинення таких дій.

1.2. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту звернення до Замовника будь-яким доступним Замовнику способом та здійснення замовлення та/або оплати послуг за Договором або фактичного початку надання медичних послуг.

1.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно відповідно до чинного законодавства України. Умови договору не суперечать правилам, обов’язковим при укладенні та виконанні публічного договору, які встановлені законодавством України.

1.4. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом оприлюднення на сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у п’ятиденний строк з моменту опублікування таких змін на сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Нерозірвання Договору та продовження користування медичними послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору, оприлюдненими на сайті Виконавця та вартістю послуг Виконавця. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про персональні дані (далі – ПД), які обробляються Виконавцем як закладом охорони здоров’я (як загальні, так і обробку ПД, що становить особливий ризик для прав і свобод Пацієнта), мету такої обробки, про права як суб’єкта ПД відповідно до законодавства України про захист персональних даних, а також надає згоду на таку обробку.

1.6. У разі укладення між Замовником і Виконавцем індивідуального договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови такого індивідуального договору.

1.7. Визначення термінів:

Замовник або Пацієнт – особа, що уклала з Виконавцем цей Публічний договір про надання медичних послуг або індивідуальний договір про надання медичних послуг у визначеному законодавством порядку.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про намір та висловлену будь-яким способом згоду скористатися послугами Виконавця, дотримуватися Договору, правил та умов надання медичних послуг, викладених на сайті Виконавця та у цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнта на сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням сайту Виконавця, будь-яких форм та сервісів для замовлення послуг на сайті Виконавця, початок фактичного використання медичних послуг, оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами цього Договору та політикою надання медичних послуг Виконавцем.

Медичні послуги – комплекс медичних заходів (консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних, реабілітаційних, аналізи, медичні втручання, процедури тощо) різного ступеня складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору.

Перелік послуг, їх вартість, особливості надання, та інша інформація викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця за адресою: м. Львів, вулиця Богомольця, 3 та вулиця Червоної Калини 59. Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://personalux.com/
Сторони – спільне найменування Замовника (Пацієнта) і Виконавця при одночасному їх згадуванні у цьому Договорі. Суб’єкт ПД – фізична особа (Замовник або Пацієнт), ПД якої обробляються;
Загальні ПД – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, місце проживання, контактні дані тощо).
Обробка ПД – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення ПД, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.Обробка Виконавцем ПД, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів – будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно ПД про: стан здоров’я; етнічне та національне походження; статеве життя; генетичні дані.

Згода суб’єкта ПД – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її ПД Виконавцем відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у іншій формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта ПД може бути надана під час реєстрації чи заповнення форм на сайті Виконавця шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

  1. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.2. Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до Переліку медичних послуг із зазначенням їх вартості відповідно до заявлених спеціальностей і видів медичної допомоги (Прейскуранту), що затверджений і оприлюднений Виконавцем, відповідно до ліцензії на здійснення медичної практики.

2.3. Для надання медичних послуг використовуються дозволені МОЗ України обладнання, медичні засоби та матеріали. Обсяг та вид медичних послуг визначаються загальним станом здоров’я Пацієнта, технічними можливостями Виконавця та ліцензійними умовами здійснення медичної практики Виконавця.

  1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

– надавати Замовнику своєчасно, якісно, кваліфіковано, відповідно до вимог і стандартів (нормативів) МОЗ України, та в повному обсязі медичні послуги, які є предметом цього Договору;
– оформляти надані Замовнику медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання послуг за цим Договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;

– надавати Замовнику медичну документацію та інформацію, а також усі супутні документи, оформлені в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у межах і порядку, визначених чинним законодавством України, відповідно до порядку доступу до ПД;
– здійснювати захист ПД Пацієнта відповідно до законодавства;
– інформувати Пацієнта про вартість, мету, ефективність обраних методів (медичних технологій) надання медичних послуг, можливі ризики та ускладнення внаслідок їх застосування;
– надавати медичні послуги кваліфікованим медичним персоналом на працюючому та справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів, які застосовуються для надання медичних послуг;

– здійснювати запис на прийом Замовника на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) на сайті Виконавця.

3.2. Виконавець має право:

– внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом оприлюднення інформації на сайті Виконавця або іншим доступним способом;

 – залучати спеціалістів з інших закладів охорони здоров’я до процесу надання медичних послуг у разі виникнення такої необхідності на підставі договорів про співпрацю;
– відмовити у наданні або призупинити надання медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця; у разі відсутності технічної можливості, законодавчих або ліцензійних обмежень надання медичних послуг; невиконання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, порушення Правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та безпеки Виконавця у випадку існування загрози для Пацієнта та оточуючих, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги.

3.3. Пацієнт зобов’язаний:

– до отримання медичних послуг ознайомитися з Прейскурантом Виконавця та іншими умовами надання медичних послуг, зокрема з умовами цього Договору, що оприлюднені Виконавцем;
– записатись на прийом на сайті Виконавця або іншим доступним способом у визначений дату та час;

– з’явитися до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час;
– приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом цього Договору;
– своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному цим Договором порядку;
– неухильно дотримуватись призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, Правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та безпеки, та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем;
– своєчасно приходити на призначені прийоми та процедури, медичні втручання; у випадку настання причин, які роблять неможливим з’явитися у погоджений час, невідкладно повідомити Виконавця про скасування чи зміну призначеного часу, а також для погодження іншої дати та/чи часу для уникнення настання негативних наслідків для здоров’я Замовника;
– підписувати медичну документацію протягом надання медичних послуг відповідно до цього Договору, в тому числі інформовані згоди на проведення складних і ризикованих медичних процедур або ж відмову від їх проведення з відповідним роз’ясненням можливих наслідків такої відмови для здоров’я;

–  у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини (іншої особи на підставі законного представництва), забезпечити супровід дитини чи іншої такої особи в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання нею призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження;

– надавати достовірні ПД, у тому числі загальні, а також повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, статеве життя; генетичні дані, наявні та перенесені захворювання, атипові реакції, алергічні реакції тощо, спосіб життя, шкідливі звички, які мають чи можуть мати значення для надання медичних послуг;

– негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом оформлення звернення до Виконавця на ім’я Головного лікаря КЕМ. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

3.4. Пацієнт має право:

– вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Договором;
– ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією про себе (іншу особу на підставі законного представництва), оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України відповідно до порядку доступу до ПД;

– отримувати від Виконавця медичну інформацію про стан свого здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, у тому числі про наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення при медичних втручаннях, іншу медичну інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
– достроково розірвати Договір в передбачених цим Договором випадках, повідомивши про це письмово Виконавця.

  1. Вартість послуг та порядок розрахунків

 

4.1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті Виконавця, що діє на дату оплати медичних послуг та оприлюднений Виконавцем.

4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно Прейскуранту Виконавця одним із наступних способів:
авансовим (попереднім) платежем шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою банківського переказу або онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено Виконавцем, та відповідно до правил платіжної системи;
в день фактичного надання медичних послуг шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Виконавця, платіжною карткою через термінал чи іншим способом, не забороненим чинним законодавством України, якщо інше не передбачено індивідуальним договором про надання медичних послуг, укладеним між Сторонами.
4.3. Якщо між Сторонами укладений депозитний договір про надання медичних послуг, Замовник має право збільшити розмір депозиту шляхом внесення додаткового авансу (передоплати) з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено Виконавцем.
4.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених але не наданих медичних послуг кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором.
4.5. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання цього Договору. Строк повернення коштів становить до 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.

4.6. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на сайті Виконавця, здійснюється у порядку, встановленому п. 4.5. цього Договору, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.
4.7. У разі односторонньої відмови Замовника від медичних послуг шляхом подання заяви Виконавцю, з Замовника утримується сума за фактично надані та не оплачені медичні послуги. Залишок суми, сплаченої авансом за медичні послуги, повертається Замовнику до 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Виконавцем такої заяви.
4.8. Медичні послуги можуть оплачуватись як Замовником, так і іншими особами в його інтересах (уповноважені законом особи, страхові компанії тощо).
4.9. Будь-які інші питання чи додаткові умови щодо оплати медичних послуг за цим Договором вирішуються за взаємною згодою Сторін, зокрема шляхом укладення додаткових угод до цього Договору чи укладення індивідуальних договорів про надання медичних послуг.

  1. Порядок наданння послуг

5.1. Медичні послуги надаються в КЕМ за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця у м. Львів, вулиця Академіка Богомольця 3 та Червоної Калини 59.

5.2. В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.
5.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від прийняття медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

  1. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті:
– неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити, контрольні медичні огляди, процедури, медичні втручання тощо відповідно до призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження;

– дострокового припинення Замовником призначеного лікування та/або обстеження тощо;
– дострокового припинення цього Договору з ініціативи Замовника;
– неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, наявні та перенесені захворювання, у т. ч. наявність алергічних чи інших атипових реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу; інших відомостей, які мають чи можуть мати значення для надання медичних послуг Виконавцем;
– недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму, вживання будь-яких ліків, препаратів, БАДів, лікарських трав, мазей і тд, здійснення процедур вдома без погодження з лікуючим лікарем Виконавця протягом періоду надання медичних послуг Виконавцем; неповідомлення невідкладно про погіршення самопочуття чи виникнення ускладень після проведення медичних маніпуляцій; невиліковності окремих хвороб чи станів, можливі та домустимі ускладення, що пов’язані з характером медичних втручань.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнені (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війна і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; інші протиправні дії третіх осіб; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за цим Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.
6.5. При настанні обставин, визначених у п.6.4. даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

  1. Інші умови

7.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації та захист ПД, отриманих від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.
7.3. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на цьому сайті, була актуальною і доступною для розуміння на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням цієї інформації, в тому числі іншими особами, в результаті можливих неточностей, помилок, упущень, неправильного трактування. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути неповною, містити технічні чи граматичні неточності.
7.4. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на сайті Виконавця. Відвідувачі сайту можуть переходити за посиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і/або веб-сайти. Розміщення посилань на інші джерела інформації не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами та надаються виключно з ознайомчою метою. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.
7.5. При укладанні цього Договору Виконавець презюмує наявність адекватного розуміння Пацієнтом особливостей та ризиків надання медичних послуг, проведення медичних втручань (процедур) Виконавцем, а також правильне усвідомлення ним інформації, яка надається Виконавцем усно чи письмово щодо надання медичних послуг.
7.4. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні Пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють, підписують документи в їх інтересах та приймають рішення щодо замовлення медичних послуг відповідно до цього Договору . У такому випадку законні представники виступають Замовником відповідно до цього Договору, а Пацієнтом – особа, яку вони представляють, та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

Згоден з умовами Публічного договору про надання медичних послуг.